Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2014

zoolki
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaunco unco
zoolki
zoolki
8203 ad74 390
Reposted frommartinif16 martinif16 viaunco unco
zoolki

Zapatrzony w Twoje oczy 
zaplątany w Twoje rzęsy

które są sztachetą gęstą 
zielonego mego świata

owinięty jak pierścionek 
wokół serdecznego palca

(puszki palców jak pięć części 
różowego mego świata)

chodzę cały dzień strapiony 
potrącany wyśmiewany

a wieczorem Twoim oczom 
zwierzam cały mój niepokój

gwiazdy się nad nami trzęsą 
przytul główkę - będzie lepiej

Zapatrzony aż po rzęsy 
zakochany jeszcze głębiej

— Herbert
Reposted fromblackdrama blackdrama viabarkwithme barkwithme
zoolki
zoolki
zoolki
7289 1784 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamagg magg

October 30 2014

zoolki
6975 9b57 390
Reposted fromfelicka felicka viaseksgrupowy seksgrupowy
zoolki
1816 e88c 390
Reposted fromrol rol viaseksgrupowy seksgrupowy
zoolki
zoolki
9707 b338 390
Reposted frominpassing inpassing vianosceteipsum nosceteipsum
zoolki
9120 b251 390
Reposted fromblakablaka blakablaka vialifeless lifeless
zoolki
4454 6b82 390
Reposted fromretaliate retaliate vianothingwrong nothingwrong
zoolki
1443 fab9 390
Reposted fromjelonek jelonek viamentha mentha
zoolki
8858 ce39
Reposted fromtwzxg twzxg viaPsychoTheRapist PsychoTheRapist
zoolki
zoolki
0430 8189 390
Reposted fromephemeralataraxia ephemeralataraxia via971230 971230
zoolki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl